Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Sesja Absolutoryjna

07.07.2015, 15:14

29 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Słubice. Tematem wiodącym obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014 oraz informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2014 roku. Zgromadzeni na sesji dokonali ponadto oceny stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. Celem dokonania przedmiotowej oceny wyprzedzająco wysłuchano przedkładanych informacji przez  pana Marcina Gawina – Kierownika ogniska prewencji Komisariatu Policji w Gąbinie, który przedstawił ocenę bezpieczeństwa publicznego oraz pana Wiesława Cichosza – Komendanta Gminnego ZOSP RP, który zapoznał zgromadzonych z oceną stanu przeciwpożarowego. Z przedstawionych ocen wynika, że na terenie gminy odnotowano najmniejszą ilość zdarzeń kryminalnych z wszystkich gmin powiatu płockiego ziemskiego objętych działaniami Komisariatu Policji Gąbin. Istotnym problemem w gminie jest alkoholizm i wiążące się z nim zachowania patologiczne oraz przemoc w rodzinie. Z informacji przedłożonej  przez Komendanta Gminnego ZOSP RP wynika, że w 6 jednostkach OSP funkcjonujących na terenie gminy zrzeszonych było 169 członków czynnych, 6 członków wspierających i 11 honorowych. Przy jednostkach OSP działały 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w których zrzeszonych było 46 członów w tym 9 dziewcząt. W roku ubiegłym członkowie OSP 14 razy wyjeżdżali do pożarów na terenie gminy oraz 53 razy w sprawach związanych z usuwaniem miejscowych zagrożeń. Członkowie OSP wysoko oceniają współpracę z samorządem gminy szczególnie w sferze doposażenia sprzętowego, remontu obiektów i codziennych spraw z utrzymaniem gotowości operacyjnej.

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami radni podkreślili, dobrą współpracę z dzielnicowym Piotrem Rybciakiem, który pełni dyżury na ternie gminy i często patroluje poszczególne miejscowości. Radni nie wnieśli krytycznych uwag do ocen stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jest działaniem poprzedzającym podjęcie uchwały w tej sprawie oraz kolejnej uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Sposób postępowania poprzedzającego udzielenie absolutorium jest określony ustawą. Do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu opinię swą wydaje Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (16.04.2015r.). W sprawie sprawozdania wypowiada się  Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Komisja wypracowała swój wniosek 27 maja i przekazała go do RIO. Do wypracowanego przez komisję wniosku skład orzekający RIO wydał 1 czerwca br. pozytywną opinię. W świetle przedstawionych dokumentów szeroko omawianych na posiedzeniach komisji oraz sesji Rada Gminy Słubice jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok a także udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mariusz Bartos, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Lewandowska, radny Rady Powiatu w Płocku Józef Walewski złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy Krzysztofowi Dylickiemu. W krótkim przemówieniu podziękował on za pracę nad budżetem i jego realizacją radnym, sołtysom i pracownikom urzędu.

Dodatkowo na sesji zmieniano uchwałę budżetową Gminy Słubice na 2015 rok, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Leonów a także powołano zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” zgłoszono zapytania dotyczące rozwiązania problemu niedoboru wody, który występował w okresie bezdeszczowym oraz możliwości wybudowania wodociągu dla 3 rodzin w miejscowościach Wiączemin Polski, Rybaki i Nowosiadło. Zgłoszono zapytanie dotyczące zgłoszenia do wojewody wniosku o wystąpieniu na terenie gminy klęski suszy w rolnictwie.

W „Sprawach różnych” zgromadzeni t.j. radni i sołtysi poruszyli następujące tematy: konieczność naprawy nawierzchni dróg, przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drogach, wycięcia zakrzaczeń oraz wykaszania poboczy dróg w tym także usunięcia niektórych drzew rosnących przy drogach. Tematy  zgłoszone w punkcie „Sprawy różne” oraz treść odpowiedzi i wyjaśnień wójta udzielonej na sesji, w tym także treść informacji udzielonej na zapytania radnych zawarte zostały w projekcie protokołu z obrad sesji. Część z nich stanowi podstawę natychmiastowego podjęcia działań przez administrację samorządową.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy