Rozmiar tekstu: A A A

Druki i formularze

 Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

 

Druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących od 1 styczna 2018 roku:

 

DL-1 deklaracja na podatek leśny

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 deklaracja na podatek rolny

IL-1  informacja w sprawie podatku leśnego 2017

IN-1  informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego

ZL-1a  dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1b dane o zwolnieniach podatkowych

ZN-1a dane o nieruchomościach

ZN-1b dane o zwolnieniach podatkowych

ZR-1a dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1b dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI.67.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice.

Uchwała Nr XI.68.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XI.69.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice.

Uchwała Nr XI.70.2015 Rady gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

Uchwała Nr XI.71.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Informacja w sprawie podatku rolnego IR -1

Wzór wniosku o zalesienie (format Word)

Rolnicy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis w rolnictwie) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek o udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. oświadczenie o stanie majątkowym

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
 

Przedsiębiorcy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terinu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Polecamy