Rozmiar tekstu: A A A

Druki i formularze

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują ogólnopolskie druki deklaracji i informacji podatkowych, które są dostepne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice - pobierz

Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice - pobierz

Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2021 rok  - pobierz

Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku - pobierz

 

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy- pobierz

 

Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych do wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej - pobierz

 

Formularz  uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” - pobierz

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  Zestawienie faktur VAT - pobierzZałącznik 1,  Załącznik 2 

 

Zgłoszenie do Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz

 

 Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - pobierz

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz 

 

Wzór wniosku o zalesienie - pobierz 

 

Rolnicy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis w rolnictwie) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek o udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. oświadczenie o stanie majątkowym

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
 

Przedsiębiorcy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terinu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Polecamy