Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

04.02.2020, 09:47


W dniu 15 stycznia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, podpisała Program "Od zależności ku samodzielności".

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły:

MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II: SAMOPOMOC

MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Oferty konkursowe wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. IV ogłoszenia (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie do 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Program "Od zależności do samodzielności"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Oświadczenie do oferty
 

Polecamy