Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Program Rewitalizacji dla Gminy Słubice

11.07.2016, 11:27

Koncepcja rewitalizacji powstała w USA w połowie XX wieku. W warunkach amerykańskich od lat 60. pojęcie to odnosiło się głównie do działań podejmowanych przez lokalną administrację ze współpracy z prywatnymi firmami, które na celu miały ekonomiczne ożywienie miejskiej dzielnicy i powiększenie uzyskiwanego z niej dochodu. W ostatnich dziesięcioleciach pojęcie rewitalizacji zaczęto rozumieć szerzej, uwzględniając działania mające na celu ochronę wartości kulturowych i materialnych zabytków. Obecnie działania rewitalizacyjne rozumiane są jako działania prowadzące do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w tym walki z wykluczeniem społecznym i mające na celu odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji

Zgodnie z ustawową definicją, rewitalizacja  to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Rewitalizacja, stanowiąca zasadniczo zadanie publiczne, prowadzona ma być nie tylko przez podmioty publiczne, lecz przez interesariuszy tego procesu. Deklaracja ta podkreśla złożoność procesu rewitalizacji, który dla pełnego powodzenia wymaga zaangażowania nie tylko odpowiednich władz publicznych, lecz również innych osób i podmiotów, których szeroko pojęte interesy spotykają się na obszarze rewitalizacji. Społeczność lokalna lepiej identyfikuje się z realizowanymi działaniami jeśli chociażby w minimalnym stopniu ma na nie wpływ.

Warto w tym miejscu podkreślić, że rewitalizacja ma rozwiązywać problemy danego obszaru związane ze wszystkimi sferami, a nie jedną z nich.
 

Dlatego też nie można mówić o rewitalizacji w miejscu, gdzie planowane są do wdrożenia jedynie przedsięwzięcia związane np. z remontem zniszczonych budynków, czy budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a pomijające działania bezpośrednio wpływające pozytywnie na rozwój ekonomiczny i społeczny danego obszaru. Wręcz przeciwnie, działania infrastrukturalne powinny być narzędziem do osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych i być tym celom podporządkowane. Proces rewitalizacji musi być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Z pewnością kompleksowy remont nawet najbardziej zniszczonego, ale tylko jednego, budynku nie może być uznany za rewitalizację. Celem działań rewitalizacyjnych jest najczęściej znalezienie dla danego terenu nowego zastosowania lub przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, tak, aby wykorzystać jego potencjał.

Projekt "Opracowanie programu rewitalizacji szansą na wszechstronny rozwój Gminy Słubice"  polega na wsparciu merytorycznym Gminy w opracowaniu programu rewitalizacji. Niezwykle istotnym elementem tego projektu jest proces konsultacji społecznych. Jest to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć. Do monitorowania i procesu koordynacji realizacji programu rewitalizacji, Wójt Gminy powoła Komitet ds. rewitalizacji, złożony z przedstawicieli władz, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Wsparcie merytoryczne w opracowaniu programu zapewni profesjonalny podmiot zewnętrzny. W ramach projektu odbędą się również spotkania z mieszkańcami, warsztaty i debaty dotyczące rewitalizacji w gminie. O wszystkich działaniach rewitalizacyjnych, w tym organizowanych spotkaniach  będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej: www.slubice.org.pl.  Zgodnie z ideą dwukierunkowej komunikacji władze miast muszą prowadzić konsultacje w sposób obejmujący nie tylko przedstawienie planów, ale także wysłuchanie opinii na ich temat, analizę możliwości uwzględnienia postulatów, ich ewentualne zmodyfikowanie i poinformowanie mieszkańców o ostatecznej decyzji. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców w aktywne włączenie się w procesy rewitalizacyjne na terenie Gminy Słubice.

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowych ankiet służących opracowaniu programu i ich zwrotu do Urzędu Gminy Słubice drogą elektroniczna na adres: ugslubice@plocman.pl, osobiście do Urzędu Gminy - pok. nr 11,  pocztą lub za pośrednictwem Państwa przedstawicieli.   Państwa uwagi i sugestie stanowić będą niezwykle cenną informację  i pozwolą na opracowanie programu rewitalizacji, który będzie uwzględniał głos społeczności lokalnej i służył wszechstronnemu rozwojowi Gminy Słubice, naszej Małej Ojczyzny.

Pobierz ankietę (format MS Word) - 260 KB

Aktualności

Polecamy