Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

24.05.2016, 23:23

Załącznik

                                                                            do Uchwały Nr XV.97.2016

                                                                            Rady Gminy Słubice

                                                                            z dnia 18 marca 2016  roku

 

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

 

         Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedkładam Radzie Gminy Słubice sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Uchwała Rady Gminy Słubice w sprawie programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 została przyjęta w dniu 30 października 2014 roku.

2. W budżecie Gminy Słubice na 2015 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przydzielono dotację w wysokości 50.000 zł na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez:

- organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy,

- podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży.

3. Zarządzeniem Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 4 lutego 2015 roku rozdzielono kwotę 50.000 zł na realizację następujących zadań publicznych:

- dla dyscypliny piłka nożna    – 25.000 zł

- dla dyscypliny tenis stołowy – 25.000 zł

4. Zadania wymienione w programie realizowano w formie jednego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na konkurs wpłynęły 2 oferty: jedna oferta została złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANIN” Słubice na realizację zadania publicznego- organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku; druga oferta złożona została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWIA” Słubice na realizację zadania publicznego – organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku. Obie oferty były sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Złożone oferty spełniały kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym. 

Gmina Słubice reprezentowana przez Wójta Gminy w dniu 3 marca 2015 roku zawarła stosowne umowy z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „NADWIŚLANIN” Słubice oraz z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „MAZOWIA” Słubice.

Sprawozdania końcowe z wykonanego zadania publicznego zostały złożone w terminie wyznaczonym umowami.

5. W roku 2015 żadna organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

6. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na bieżąco były informowane o możliwości składania wniosków i pozyskania środków z różnych źródeł. Wskazane informacje zamieszczane były również na stronie internetowej: www.slubice.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice.

7. W roku 2015 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty brały czynny udział w przygotowaniu i realizacji imprez, w tym Powiatowego Dnia Ziemi.

 

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok poprzedni do 31 maja każdego roku. 

 

Polecamy