Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert

19.02.2016, 08:25

Zarządzenie Nr 0050.6.2016

Wójta Gminy Słubice

z dnia 11 lutego 2016 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
                   zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
                   kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2016 r.

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.[1]), art. 11 ust. 2
i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.[2]) oraz Uchwały Nr XI.73.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Słubice w 2016 r.

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§2

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice www.ugslubice.bip.org.pl,

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice,

na stronie internetowej Gminy Słubice www.slubice.org.pl

 

§3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                  Załącznik

                                                                                      do Zarządzenia Nr 0050.6.2016

                                                                                                 Wójta Gminy Słubice

                                                                                                 z dnia 11 lutego 2016 r.                 

 

 

WÓJT GMINY SŁUBICE

 

 

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4 pkt.1, art. 11 ust.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) 

 

O G Ł A S Z A

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE WYKONANIA NASTĘPUJACYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2016 R.:

pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach:

piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

 

I. Rodzaje zadań:

1) Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w m. Słubice w gminie Słubice.

2) Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przewidziana w budżecie na realizację całego zadania w 2016 roku wynosi 50.000 zł w tym: 25.000 zł dla dyscypliny piłka nożna i 25.000 zł dla dyscypliny tenis stołowy.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) spełnienie wymogów formalnych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2) złożenie w terminie poprawnie wypełnionej oferty wraz z załącznikami;

3) posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, kadry, zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2016 roku.

2. Wymagane warunki realizacji zadania:

1) prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcjach piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Słubice;

2) czynny udział w rozgrywkach w grupach: dzieci, młodzieży i dorosłych;

3) propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego;

4) propagowanie sportu.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji to:

1) delegacje na zawody;

2) ekwiwalenty sędziowskie;

3) transport, noclegi, wyżywienie (z możliwie największym wykorzystaniem dostępnych zniżek i upustów, wyłącznie na podstawie faktury);

4) opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;

5) zakup sprzętu sportowego;

6) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania;

7) koszty obsługi zadania.

W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać uwzględnione koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej (trenerzy).

V. Termin składania ofert:

Oferty sporządzone wg wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25) należy składać w terminie do dnia 8 marca 2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Słubice lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Słubice , 09-533 Słubice ul. Płocka 32. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert – sport”. Na kopercie należy zamieścić pieczęć nagłówkową podmiotu składającego ofertę. W przypadku nadesłania oferty pocztą pod uwagę bierze się datę jej wpływu do Urzędu Gminy Słubice.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych;

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

3) oświadczenie o braku zaległości wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego, ZUS);

4) zaświadczenie z banku o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę;

5) aktualny statut;

Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz opatrzona pieczęcią nagłówkową organizacji.

Załączone do oferty kopie dokumentów, dla swej ważności muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. 

6) Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

7) Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:

- uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie/rejestrze

- braku właściwych podpisów pod załącznikami

- poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem

- korekty oczywistej omyłki rachunkowej.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2016 r.

1. Wybór oferty dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na podstawie kryteriów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kwota przyznanej dotacji nie może być wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zadania, podanej w niniejszym ogłoszeniu.

3.Dotacji nie można wykorzystać na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej

2) kary i mandaty wynikłe podczas realizacji zadania;

3) odsetki od nieterminowych płatności,

4) koszty prowadzenia biura.

4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej – www.ugslubice.bip.org.pl, www.slubice.org.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słubice. Uczestnicy konkursu, których oferty zostały wybrane powiadomieni zostaną pisemnie o terminie zawarcia umowy.  

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W 2015 roku Wójt Gminy Słubice przekazał dwie dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 50 000 zł, w        tym:
25.000 zł dla dyscypliny piłka nożna i 25.000 zł dla dyscypliny tenis stołowy.

  

 

 

 

 

[1] Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2015 r., poz.1045 i poz. 1890.

[2] Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2014 r., poz.1138 i poz.1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333,
i poz. 1339 i poz.1777.

Polecamy