Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zarządzenie w sprawie rozdziału środków publicznych na 2016

19.02.2016, 08:18

Zarządzenie Nr 0050.5.2016

Wójta Gminy Słubice

z dnia 11 lutego 2016 roku

 

w sprawie: rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości  określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2016

 

Mając na uwadze § 12 Uchwały Nr XI.73.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w związku z ustaleniem zadań publicznych postanawiam:

§ 1

Rozdzielić kwotę 50.000 zł z Dz. 926 Rozdz. 92605 budżetu Gminy Słubice na 2016 rok, przyjętego Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2016
Nr XII.82.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2015 r., na realizację następujących zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu:

1) dla dyscypliny piłka nożna       - 25.000 zł

2) dla dyscypliny tenis stołowy    - 25.000 zł

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Słubice www.ugslubice.bip.org.pl i na stronie internetowej Gminy Słubice www.slubice.org.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice.

 

Polecamy