Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2021/2022

17.08.2021, 14:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole od 1 września 2021r. proszone są o zgłaszanie się do siedziby tutejszego Ośrodka.

Przypominamy, że:

1) pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł – netto na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy w złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  wniosek, wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatku rolnego (2021r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dokument potwierdzający wypłatę świadczenia chorobowego z KRUS lub ZUS, w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

3) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Polecamy