Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Aktywizacja osób bezrobotnych

23.03.2021, 12:43

 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 202l r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w powiecie płockim.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca główne usługi i instrumenty rynku pracy, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych - tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej - osoł}y, które mają 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin);
 • osoby z niepelnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1878);
 • osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy);
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym;
 • kobiety.

W ramach projektu oferowane są następujące wsparcia:

 • JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • STAŻE
 • SZKOLENIA

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.

Jednym z kryteriów dostępu w realizowanym projekcie jest zapewnienie przez PUP w Płocku możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpraca w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej, dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria grupy docelowej do wzięcia udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://plock.praca.gov.pl/  lub telefonicznie: tel. 24/267-46-60.

OSOBY BEZROBOTNE:

 • w Centrum Aktywizacji Zawodowej - parter (oferty stażu) - tel. 24 267 46 -83/84/85
 • w pokoju nr 24 (szkolenia) - tel. 24 267 46 69
 • w pokoju 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) - tel. 24 267 46 65

PRACODAWCY:

 • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) - tel. 24 267 4673

Polecamy