Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznania dodatków węglowych

23.11.2022, 09:24

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym gospodarstwa domowe, których wnioski pozostały bez rozpoznania z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego mogą ponownie składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych. Zgodnie z art.2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1692, 1967 z późn. zm .) „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.”  Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji jeżeli podjęte zostały kroki formalne prowadzące do nadania odrębnego adresu, numeru porządkowego miejsca zamieszkania dla danego gospodarstwa domowego.
Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w w/w. terminie. Następnie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. Wskazać należy, że brak podjęcia kroków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, gdyż jak stanowi  art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, tel. 24 231 17 44

 

Polecamy