Rozmiar tekstu: A A A

Druki i formularze

 

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują ogólnopolskie druki deklaracji i informacji podatkowych, które są dostepne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie:

 

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy- pobierz


Wniosek - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu - pobierz>>


Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych do wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej - pobierz

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  Zestawienie faktur VAT - pobierz,  Załącznik

 

Zgłoszenie do Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz

 

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie robót w pasie drogowym - pobierz

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym - pobierz

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat - pobierz

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu z drogi gminnej - pobierz

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - pobierz

 

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na lokalizację obiektu w odległości mniejszej niż 6 m / 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni - pobierz

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 

Wzór wniosku o zalesienie - pobierz 

 

Rolnicy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis w rolnictwie) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek o udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. oświadczenie o stanie majątkowym

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

 

Przedsiębiorcy zainteresowani udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terinu płatności podatku powinni złożyć wypełniony wniosek udzielenie pomocy publicznej podpisany osobiście oraz:

1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),

2. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis z ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy,

3. informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Polecamy