Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Podsumowanie wyborów Rad Sołeckich i narada z sołtysami

26.02.2019, 15:08

      25 lutego br. odbyło się ostatnie zebranie sołeckie przewidziane w harmonogramie zebrań wiejskich. W ślad za informacją wcześniej zamieszczoną na stronie internetowej gminy poniżej podaję składy rad sołeckich wybranych w okresie od 21 lutego do 25 lutego br.:

Lp.

Sołectwo

Przewodniczący

Rady Sołeckiej (Sołtys)

Członkowie Rady Sołeckiej

1.

Grzybów

Andrzej Wojno

Grażyna Czubak

Teresa Sitkiewicz

2.

Juliszew -Sady

Dariusz Woliński

Renata Miśkiewicz

Ireneusz Nowicki

3.

Nowy Wiączemin

Sławomir Januszewski

Ewelina Faryn-Górska

Henryk Mazurski

4.

Piotrkówek

Henryk Kordalewski

Edward Dymek

Waldemar Mossakowski

5.

Słubice

Kazimiera Janiszewska

Krystyna Dutkiewicz

Paweł Rybarczyk

6.

Wymyśle Polskie

Bogdan Ryfa

Daniel Kobus

Krzysztof Stańczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nowych  sołtysów wybrali mieszkańcy sołectw: Nowosiadło, Wiączemin Polski i Zyck Polski. W pozostałych miejscowościach funkcję tę piastować będą dotychczasowi włodarze.

     Na podkreślenie zasługuje fakt, że czterech sołtysów sprawuje jednocześnie mandat radnego gminy. Wśród sołtysów jest 7 kobiet i 11 mężczyzn. W skład rad sołeckich wybrano łącznie 54 osoby. W wyborach wzięło udział 455 mieszkańców na 3629 uprawnionych do głosowania, co stanowi 13 %.

     26 lutego br., w sali posiedzeń Urzędu Gminy Słubice odbyła się narada sołtysów z Wójtem Gminy Jackiem Kozłowskim, w której udział brali także: Przewodniczący Rady Gminy Słubice Sławmoir Januszewski, Sekretarz Gminy Barbara Kamińska, Skarbnik Gminy Henryka Bednarek oraz pracownicy merytoryczni urzędu. Była to pierwsza narada w kadencji, dlatego rozpoczęła się od złożenia przez wójta gratulacji z powodu wyboru na funkcję sołtysa oraz złożenia życzeń dobrej współpracy z władzami i radą gminy na rzecz rozwoju gminy.

     Narada była poświęcona m.in. podsumowaniu zebrań wyborczych, omówieniu konieczności zmiany zapisów statutów sołectw spowodowanych zmianami przepisów prawa i przeprowadzenia koniecznych konsulacji z mieszkańcami. Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy wyjaśnili zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie a sołtysom pierwszy raz sprawującym funkcję zasady poboru podatków.

     Sołtysi podkreślali w swoich wypowiedziach, że z roku na rok wysokość ich prowizji maleje z powodu wpłat podatków i opłat dokonywanych przez mieszkańców gminy przelewami internetowymi lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pomijając sołtysa.

     Gorącym tematem były fundusze sołeckie, których sposoby wykorzystania oraz wysokość w przybliżeniu przedstawiła skarbnik gminy.

    W dyskusji poruszono tematy doraźnego naprawiania dróg gruntowych, ich niszczenia poprzez podorywanie oraz remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Słubice, związane z tym możliwości zagospodarowania terenu w centrum tej miejscowości a także udrożnienie rowu melioracyjnego przebiegającego przez kilka miejscowości na terenie gminy.

     Na zakończenie narady wójt zaapelował by ze sprawami typu niedziałająca lampa oświetleniowa nie czekać ze zgłoszeniem do najbliższej sesji, ale na bieżąco zgłaszać do pracownika Urzędu oraz podziękował za przybycie i jeszcze raz życzył owocnej pracy na rzecz sołectw i gminy.

AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy