Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

19.01.2018, 10:20

W dniu 11 stycznia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.”.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowy Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego).

Pliki do pobrania:

Program

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Oświadczenie o charakterze prowadzonej placowki udzielającej wsparcia osobom bezdomnym

Oświadczenie

Oświadczenie

Polecamy